સંતાન (સંતતિ) યોગો

સંતાન (સંતતિ) યોગો

મધુર દામ્પત્ય જીવનનું સુફળ એટલે સંતાન. સાંતાનયોગો માટે પાંચમો ભાવ જ્યોતિષશાસ્ત્રએ નિર્ણિત કર્યો છે. પંચમ સ્થાન એટલે સંતતિ સ્થાન. સંતાનયોગો માટે પાંચમો ભાવ , પાંચમી સિંહ રાશિ. પંચમ સ્થાનમાં બેઠેલો ગ્રહ , પંચમ સ્થાનને પૂર્ણ દ્રષ્ટિથી અને 3/4 દ્રષ્ટિથી જોતા ગ્રહો, પંચમ સ્થાનનો અધિપતિ અને પંચમ સ્થાનનો કારક ગુરુ એટલાને તપાસવા જોઈએ. પંચમ સ્થાનને અસર કરનારા આ તત્વો શુભ સંબંધિત હોય અને પાપ સંબંધિત ના હોય તો પંચમ સ્થાનનું સુખ સારું મળે અને પંચમ સ્થાન સાથે સંકળાયેલા આ તત્વો અશુભ તત્વો સાથે સંકળાયેલા  હોય તો આ સ્થાન પરત્વે કંઈ ને કંઈ અશુભ ફળ આપે છે. આ જ રીતે ચંદ્ર કુંડળીથી જોતા પણ ખબર પડે છે કે જાતકને સંતાન છે કે નહીં ? છે તો સંતાનો કેવા છે ? સંતાનો ભાગ્યશાળી છે કે નહીં ? અને આ જાતક ને સંતાનોથી સુખ મળશે કે દુઃખ તે તમામ હકીકતો ઝીણામાં ઝીણી વિગતો પ્રાપ્ત થશે. 

સંતતિ થવાના સરળ યોગો :

(1) પંચમેશ શુભ કે પાપગ્રહ હોય પણ પાંચમે બેઠો હોય અને શુભ ગ્રહની દ્રષ્ટિ હોય તો અવશ્ય સંતતિ થાય છે.

(2) પાંચમા ભાવને પાંચમનો અધિપતિ શુભ કે પાપગ્રહ પૂર્ણ દ્રષ્ટિથી જોતો હોય અને બીજા એક શુભ ગ્રહની પાંચમે સ્થિતિ હોય , અગર પૂર્ણ દ્રષ્ટિ હોય તો અવશ્ય સંતતિ થાય છે.

(3) પંચમેશ બળવાન થઈ કેન્દ્ર ત્રિકોણમાં બેઠો હોય તો અને તેને ગુરુ જોતો હોય તો અવશ્ય સંતતિ થાય છે.

(4) પાંચમે સ્વગૃહી કે ઉચ્ચનો કે મૂળ ત્રિકોણનો ગ્રહ બેઠો હોય તો અવશ્ય સંતતિ થાય છે.

(5) પાંચમે શુભગ્રહી ગ્રહની રાશિ હોય અને નવમે દસમે શુભગ્રહો જ હોય તો અવશ્ય સંતતિ થાય છે.

(6) લગ્નનો સ્વામી પાંચમાના અધિપતિ સાથે યોગ કરતો હોય તો અવશ્ય સંતતિ થાય છે.યોગ યુતિ, દ્રષ્ટિ, અને પરસ્પર પરિવર્તનથી થાય છે. 

(7) પાંચમે શુભ રાશિ હોય અને તેના ઉપર શુભ મિત્ર ગ્રહ દ્રષ્ટિ કરતો હોય તો સંતતિ થાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s